Terms & Conditions

WebBureau.IT Terms and Conditions

WebBureau.IT – webdesign med kunden i fokus…

 

WebBureau.IT har alle rettigheder over ethvert projekt, som er bestilt af en kunde, indtil det fulde aftalte beløb er modtaget af WebBureau.IT´s kontor på vegne af den/de som tilknyttet WebBureau.IT har udført projektet.

Projekter som administreres af WebBureau.IT kan ikke modificeres af kunden selv, sålænge der foreligger aftale om at WebBureau.IT administrerer projektet – kunden kan altid anmode om en modificering. jfr. den aftale der er indgået, men udførelsen skal ske af WebBureau.IT personale.

Kunder som anmoder om service udover det i det udførte projekt anførte serviceniveau, vil blive debiteret pr. påbegyndt time i henhold til den enhver tid gældende timepris anført på www.webbureau.it ´s prisliste.

Kunder som har hosting på servere under WebBureau.IT har pligt til ikke at foretage spam af nogen art eller at have materiale som strider mod international eller national lov på deres hjemmeside – overtrædes dette, kan en aftale straks opsiges af WebBureau.IT – der ydes ingen former for refundering i tilfælde af eventuel opsigelse, med baggrund i en sådan overtrædelse

Før et projekt påbegyndes for en kunde, skal kunder erlægge oprettelsesgebyr for det pågældende projekt, subsidiært betale hele det aftalte beløb – gebyrets størrelse er defineret ved det enkelte projekt på bestillingssiden – dette beløb refunderes ikke ved eventuelle afbestillinger af et projekt, da det dækker generelle opsætningsomkostninger ved et nyt projekt.

Et projekt betragtes som afleveret til kunden, når kunden har gennemset det afleverede aftalte materiale og eventuelle ændringer som følge af kundens gennemgang af materialet, er udført af WebBureau.IT´s personale

Ændringer af et afleveret projekt, kan ske mod betaling af sædvanlige timegebyrer eller udfra aftalt tilbudspris

Support ydes i henhold til det aftalte projekts præmisser desangående  – support udover det aftalte niveau, betales jfr. gældende timepris

Såfremt en kunde uanset årsag, ønsker at afbryde en aftalt opgave før opgaven er fuldført af WebBureau.it eller dennes personale, accepterer kunden,  at det forudbetalte opstartsgebyr da tilfalder WebBureau.IT samt at Webbureau.it, da ikke er pligtig til at aflevere materiale af nogen art til kunden samt at eventuelt materiale som er leveret af WebBureau.it til kunden, straks destrueres af kunden – en kundes eventuelle brug af materiale som er leveret af WebBureau.IT til kunden, hvor opgaven ikke er fuldt betalt af kunden, vil medføre krav om erstatning til WebBureau.IT for brugen af materialet – typisk et krav af indfrielse af det fulde beløb for den tidligere aftalte opgave samt omkostninger ved kravets inddrivelse.

Webbureau.it tager forbehold for alle hændelser som ved force majeure, naturkatastrofer eller 3. parts hændelser måtte medføre forsinkelser, afbrydelser eller andre udfordringer for Webbureau.it eller dennes kunder og kan ikke påtage sig ansvar for denne type hændelser og således ikke på nogen måde være erstatningspligtig overfor leverandører, subsidiært kunder som følge af sådanne hændelser.